YAMAHA - hudobná škola

 

Ponuka programov:

 

Robík

 

Program Robík je najnovjším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 (!!!) do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sa ponúkajú najrôznejšie možnosti zapojenia sa do tvorivého procesu (so zreteľom na úroveň ich zmyslových a senzomotorických skúseností). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.
Podstatou je proces „voľného objavovania“. Dieťaťu dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím na individuálnu úroveň ich zmyslového vnímania. Ďalšími aktivačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úlohou rodičov je zaistenie a zaopatrenie detí.
Figúrkou, ktorá deti sprevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života – kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby, je tuleň Robík. Jednoduché tematicky usporiadané príbehy s piesňami a básňami obsiahnuté v príručke pre rodičov sú doplnené hudbou na CD.

 

Doporučený vek: od 4 do 18 mesiacov.

 

Počet v skupine: 8 – 12 detí v sprievode jedného z rodičov.

 

Vyučovacia doba: 1 lekcia týždenne.

 

Obsah učiva: poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností.

 

Učebný materiál: príručka pre rodičov, CD s piesňami a hudobnými ukážkami.

 

 

 

Prvé krôčiky k hudbe

 

Program Prvé krôčiky k hudbe je prevratný tým, že sa jeho prostredníctvom začíná s výchovou k hudbe u detí od 18 mesiacov. Vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus.

 

Obsah tvoria jednoduché piesne, príbehy, hudobno – pohybové hry a doplňujúce výtvarné a pracovné činnosti. Konkrétnou náplňou sú elementárne rytmické cvičenia, scénické prevedenie, zvuky hrané „na telo“, tóny tvorené hlasom či hrou na jednoduché hudobné nástroje. Cieľom tohto programu je rozvoj hudobného cítenia a vnímania.

 

Vďaka aktívnej účasti aspoň jedného z rodičov a jeho zapojením sa do činností, je pôsobenie na deti cielenejšie a intenzívnejšie. Tým, že sa deti pravidelne stretávajú s rovnako starými kamarátmi, zvykajú si na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom.

 

Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

 

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a posluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Deti „spolupracujú“ aj s hračkami – medvedíkom Mackom a chobotnicou Jajou. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých rodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov – moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesní a posluchovými skladbami, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.

 

Doporučený vek: od 18 mesiacov do 4 rokov.

 

Počet v skupine: 8 – 12 detí v sprievode rodiča alebo starého rodiča.

 

Vyučovacia doba: 1 lekcia týždenne.

 

Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s posluchom hudby, výtvarné a pracovné činnosti.

 

Učebný materiál: leporelo, CD so sprievodmi a piesňami.

Adresa poskytovateľa:

Mgr. Andrej Richter, riaditeľ školy s pobočkou v Ružomberku

Štúrova 642/37, 972 13 Nitrianske Pravno
Mobil: 0904 374 181
Email: richter.yamaha@gmail.com
www.hudobna-skola.sk
www.yamahaskola.sk

 

 

Kurz počet žiakov v skupine dĺžka vyuč.blekcie školné
1 Robík (ROB)(od 4 do 18 mesiacov) 8-10 45 min. ročné 145€polročné 2 x 72,50€

2 Prvé krôčiky k hudbe (KKK)(od 18 mesiacov do 4 rokov) 8-12 45 min. ročné 145€polročné 2 x 72,50€

 

Ceny sú uvedené vrátane 19% DPH.

Školné zahŕňa 16 garantovaných odučených hodín v I. a II. polroku vrátane náhradných a bonusových hodín.

 

Pri redukcii stavu žiakov pod uvedené počty alebo pri rozpustení skupiny sa prevádzkovateľ bude snažit o utvorenie novej skupiny. V prípade, že to nebude z organizačných dôvodov možné, môže zmluvu ukončiť okamžitým zrušením podľa bodu cb) Podmienok vyučovania. V tomto prípade bude žiakovi vrátené nevyčerpané školné.

 

Rozvrh hudobných kurzov YAMAHAclass v MC Nevedko na nový školský rok 2012/13
09.30 hod 10.30 hod 16.00 hod 17.00 hod
pondelok
utorok
streda
Prvé krôčiky k hudbe   Prvé krôčiky k hudbe
štvrtok
piatok Robík  Prvé krôčiky k hudbe

 

7.IX.2012 Deň otvorených dverí v MC NEVEDKO
od 9.30 UKÁŽKOVÁ HODINA Robík (4 – 18 mesiacov)
od 10.30 UKÁŽKOVÁ HODINA Prvé krôčiky k hudbe (18 mesiacov – 3 roky)
od 16.00 UKÁŽKOVÁ HODINA Prvé krôčiky k hudbe (3 – 4 roky)

AKCIE V ŠK. ROKU 2012/2013

A K C I A

 

Ak privedie rodič do ktoréhokoľvek kurzu nového záujemcu, bude mať mesiac školné SEPTEMBER ZDARMA!

PROSÍME RODIČOV S DEŤMI, ktorí majú záujem navštevovať hudobné kurzy HŠ YAMAHA v novom školskom roku 2012/2013, aby  sa prihlásili prostredníctvom elektronickej prihlášky na www.yamahaskola.skalebo emailom na richter.yamaha@gmail.com. Rezervujte si miesto a čas v skupine, ktorú máte záujem navštevovať.

ĎALEJ OZNAMUJEME RODIČOM, KTORÍ PLATIA ŠKOLNÉ MESAČNOU PLATBOU, ABY SI K 30.6.2012 ZRUŠILI TRVALÝ PRÍKAZ. OBNOVENIE PLATIEB BUDE AKTUÁLNE K 1.9.2012.

POZN.:  Platbu školného (polročnú aj mesačnú) je potrebné uhradiť najneskôr do 15.9. 2012, inak Vami vybrané miesto v skupinke nebude naďalej rezervované, ale bude ponúknuté ďalším záujemcom.
ŠKOLNÉ ZAHŔŇA GARANCIU 16 HODÍN + FRANŠÍZOVÉ POPLATKY HŠ YAMAHA!!!